O zpravodaji

Bílovecký zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku Bílovec. Jde o neprodejný měsíčník, který vychází v nákladu 3 200 ks. Redakční rada zveřejňuje příspěvky v souladu se Zásadami pro vydávání Bíloveckého zpravodajePříspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mailu zpravodaj@bilovec.cz.

Bílovecký zpravodaj je evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10182. Distribuci do domácností provádí Kulturní centrum Bílovec, p.o., grafickou úpravu a tisk zajišťuje SAMAB PRESS GROUP, a. s., Brno.

UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘÍSPĚVKŮ DO DALŠÍCH ČÍSEL:

letní (prázdninové) dvojčíslo: středa 15. 6. ve 12 hodin

zářijové číslo: pondělí 15. 8. 2022 ve 12 hodin

říjnové číslo: čtvrtek 15. 9. 2022 ve 12 hodin

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu