O zpravodaji

Bílovecký zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku Bílovec. Jde o neprodejný měsíčník, který vychází v nákladu 3 200 ks. Redakční rada zveřejňuje příspěvky v souladu se Zásadami pro vydávání Bíloveckého zpravodajePříspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mailu zpravodaj@bilovec.cz.

Bílovecký zpravodaj je evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10182. Distribuci do domácností provádí Česká pošta, grafickou úpravu a tisk zajišťuje SAMAB PRESS GROUP, a. s., Brno.

UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘÍSPĚVKŮ DO DALŠÍCH ČÍSEL:
únorové číslo: pátek 14. 1. 2022 ve 12 hodin

březnové číslo: úterý 15. 2. 2022 ve 12 hodin

dubnové číslo: úterý 15. 3. 2022 ve 12 hodin

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu